Εξωσωματική λιθοτριψία σε λίθους νεφρών

Πραγματοποιείται ESWLθραύση του λίθου με κρουστικά κύματα. Γίνεται συνήθως πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή και μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ποσοστό που φτάνει το 90%, για πέτρες 1 έως 2cm, που βρίσκονται στους νεφρούς ή στο αρχικό τμήμα του ουρητήρα.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν λίθοι που δεν μπορούν να σπάσουν με την εξωσωματική λιθοθρυψία. Η επιτυχία εξαρτάται από το μέγεθος της πέτρας, την εντόπιση και τη σύστασή της, από τον αριθμό των κρουστικών κυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν και στη δυνατότητα αποβολής των συγκριμάτων, μετά το πέρας της διαδικασίας.

26 Ιουνίου 2018